Vedtekter

Logma er en medlemsstyrt interesseorganisajon for logistikkinteresserte personer og bedrifter i Norge.  Logmas formål er å arbeide for nettverksbygging og en generell heving av logistikkompetanse.

Dette etterlever vi ved å rette fokus på relevante temaer for medlemmene våre gjennom ulike arrangementer, bedriftsbesøk og arbeidsgrupper. 

Logmas vedtekter

Vedtektene ble vedtatt på LOGMAs konstituerende generalforsamling 6. desember 1977 og sist revidert på generalforsamlingen 29. april 2020.

§ 1 NAVN

Foreningens navn er LOGMA – NETTVERK FOR LOGISTIKKLEDELSE

§ 2 FORMÅL

LOGMAs formål er å arbeide for nettverksbygging og en generell heving av logistikkompetansen.

§ 3 FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISASJONER

Foreningen skal være frittstående og uavhengig av nasjonale og internasjonale organisasjoner og sammenslutninger. Foreningen skal imidlertid samarbeide med offentlige og private institusjoner i inn- og utland som arbeider med forskning, utdannelse og informasjonsgivning innenfor SCM/logistikk-området.

§ 4 ORGANISASJON


Foreningen har følgende organer: Årsmøte, styre, revisor, valgkomite og sekretariat. Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet. Foreningen skal ledes av et styre, som velges blant medlemmene med stemmerett på Årsmøtet.

§ 5 MEDLEMSKAP

Foreningen skal være et samlende organ for bedrifter, institusjoner, organisasjoner og personer som arbeider med oppgaver innenfor foreningens interesseområde.

Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret. Styret er besluttende instans, og nye æresmedlemmer gjøres kjent på førstkommende Årsmøte.

Utvekslingsmedlemskap:

Styret kan godkjenne gjensidig utvekslingsmedlemskap med samarbeidende organisasjoner. Utvekslingsmedlemmer betaler ikke medlemsavgift. Utvekslingsmedlemmer er ikke valgbare til foreningens organer, og er ikke stemmeberettiget ved Årsmøtet.

Søknad om medlemskap sendes styret. Søknaden behandles av foreningens styre på fritt grunnlag.

 

§ 6 REGLER FOR MEDLEMSKAP

Vilkår for medlemskap i foreningen er interesse og vilje til å fremme foreningens formål ved å støtte og hjelpe det og iaktta de regler som inngår i foreningens vedtekter.

Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til sekretariatet senest 3 måneder før årets utløp. Medlemskapet opphører ved årets utløp.

Et medlem som ikke oppfyller de allmenne eller økonomiske vilkår for et medlemskap eller misbruker medlemskapet, kan utelukkes fra foreningen ved beslutning av styret.

§ 7 ØKONOMI

Foreningen styres etter vanlige forretningsmessige prinsipper i henhold til norsk lov.

Foreningens økonomi baserer seg primært på medlemskontingent samt kurs- og konferanseinntekter.

Hvertmedlem betaler en årskontingent til foreningen. Årskontingenten for etterfølgende år justeres hvert år med årets konsumprisindeks rundet opp eller ned til kr. 50,‐ for bedriftsmedlemmer og opp eller ned til 10 kroner for personlige medlemmer, dersom ikke annet forslag fremmes av styret og vedtas av årsmøtet.

Betalt årskontingent er en forutsetning for gyldig medlemskap.

§ 8 STYRET

Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer Årsmøtet gir, formulere foreningens politikk og strategi på de enkelte aktivitetsområder, forvalte foreningens økonomi og kontrollere virksomhetens i tråd med gjeldende norsk lov og aksepterte etiske retningslinjer.

Styret skal bestå av styreleder og minst fem personer.

Styrets medlemmer velges av årsmøtet med en funksjonstid på 2 år.

Styremedlemmene kan velges blant personlige medlemmer eller personer ansatt hos bedriftsmedlemmer.

Styret skal bestå av representanter fra medlemmene.

Styreleder velges av Årsmøtet for ett år om gangen.

Nestleder velges av og blant styrets medlemmer for ett år om gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret møter. Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de møtende. Ved stemmelikhet gjør møteledernes stemme utslaget.

Styremøtene ledes av styreleder eller i dennes fravær nestleder.
Styret bestreber seg på å ha en logistikkstudent som fullverdig medlem av styret.

§ 9 STYRETS PLIKTER

Det påligger Styret:

 • å trekke opp retningslinjer for foreningens virksomhet samt å påse at det oppfyller formålsbestemmelsen i vedtektenes § 2.
 • å forestå forvaltningen av foreningens anliggende og herunder treffe avgjørelser i saker av usedvanlig art og viktighet som ikke inngår under den daglige ledelse, derfor avgjørelsen ikke tillegger årsmøtet.
 • å engasjere sekretær/sekretariat til å forestå den daglige drift.
 • å utarbeide årsrapport og regnskap som i revidert stand skal forelegges årsmøtet til godkjennelse.
 • å utarbeide forslag til budsjett med utgiftsfordeling samt å fremlegge dette til behandling på årsmøtet
 • å verve og godkjenne medlemmer.
 • å lage handlingsprogram for LOGMAs virksomhet.

Styret representerer foreningen utad. Foreningens styreleder eller den styret har gitt fullmakt/prokura forplikter foreningen ved sin underskrift.

§ 10 ARBEIDSUTVALG OG KOMITEER

Styret har frihet til å velge arbeidsform. Styret oppnevner de komitéer og utvalg som ansees nødvendige for å løse styrets oppgaver.

§ 11 LOGISTIKKPRIS

LOGMA kan dele ut en årlig logistikkpris. Logistikkprisen skal ha egne vedtekter.

§ 12 REPRESENTASJON TIL ÅRSMØTET

Hvert bedriftsmedlem og personlige medlemmer har rett til én stemmeberettig representant til årsmøtet.

Medlem som ikke kan møte på årsmøtet kan gi et annet medlem fullmakt til å stemme på sine vegne. Fullmakten må være skriftlig og inneholde navn på medlem som fullmakt gis til, navn på medlem som gir fullmakt og undertegnet av en av givende medlems registrerte kontaktpersoner. Fullmakter må leveres møteleder ved årsmøtet begynnelse. En fullmakt kan begrenses til spesielle punkt på dagsorden eller være generell.

Et medlem kan kun ha en fullmakt på årsmøtet.

Bare medlem som deltar på årsmøtet selv eller via fullmakt, kan stemme på årsmøtet.

§ 13 ÅRSMØTET

Styret innkaller medlemmer til ordinært Årsmøte som avholdes en gang årlig i perioden
1.3 – 1.6. Det kan dessuten innkalles til Ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av medlemmene finner det nødvendig.

Varsel om tid og sted for Årsmøtet bekjentgjøres senest 2 måneder før Årsmøtet.

Innkalling til Årsmøtet med saksliste skal sendes medlemmene senest 2 uker før Årsmøtet.

Med saksliste skal følge:

 • Styrets årsrapport og regnskap
 • Forslag til budsjett og medlemskontingent
 • Valgkomiteens innstilling
 • Eventuelle forslag til vedtektsendringer
 • Eventuelle mottatte forslag/saker fra styret og/eller medlemmer

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, skal være i skriftlig form (brev eller mail) og må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet finner sted.

I alle saker som blir lagt frem for Årsmøtet til avgjørelse, skal det foreligge innstilling fra styret. Styrets innstilling til de respektive saker sendes medlemmene sammen med innkallingen til Årsmøtet. Kun saker som er satt opp på den utsendte sakslisten kan besluttes på Årsmøtet.

Styret kan invitere personer som det anser ønskelig å ha tilstede for å informere om og belyse saker som er oppe til behandling på Årsmøtet.

Styreleder leder Årsmøtet inntil møteleder er valgt.

Sakslisten på det ordinære Årsmøtet skal inneholde:

 • Valg av møteleder, referent og 2 representanter utenom styret til å undertegne protokollen.
 • Gjennomgang av Årsrapport – styrets rapport om foreningens virke i det foregående år
 • Gjennomgang av revidert regnskap for det foregående år, revisors beretning og godkjennelse av regnskapet og styrets forslag til disponering av overskuddet eller til dekning av eventuelt underskudd.
 • Godkjennelse av budsjett og medlemskontingent for det følgende år
 • Valg av styreleder, styremedlemmer, valgkomite, revisor og eventuelt andre tillitsverv.
 • Innkomne forslag (forslag som styret eller noen av medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet)

Årsmøtet beslutter alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre annet er fastsatt i Vedtektene.

Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres sakene ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet har styreleder to stemmer.

For Årsmøtet føres protokoll som undertegnes av 2 valgte representanter.

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER

Forandringer i vedtektene for LOGMA kan besluttes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3flertall av de fremmøtte medlemmer.

§ 15 OPPLØSNING                                   

Oppløsning av foreningen eller sammenslutning kan besluttes på to på hverandre følgende årsmøter med 2/3 flertall av medlemmenes samlede stemmetall. Det ene av årsmøtene kan være ekstraordinær. Foreningens eventuelle nettoformue skal ved oppløsning fordeles likt på medlemmene eller tildeles et forskningsformål. Dette bestemmes av det siste årsmøtet.

Ved en sammenslutning skal foreningens nettoformue tilfalle den nye, sammensluttede forening.