Grunnleggende prinsipper for lagerdesign

Lagerdesign med fokus på hvordan den interne vareflyten skal fungere er kritisk for effektiv lagerstyring og kan direkte påvirke produktiviteten og lønnsomheten til bedriften din.

Oppgaven med å designe et lager kan være kompleks da den har mange ulike faktorer den må ta høyde for. Dette kan være alt fra kartlegging av interne prosesser og vareflyter til valg av utstyr og hvordan en kan utnytte plassen mest mulig effektivt.

 

Det overordnede målet er å skape et lager som klarer de operasjonelle kravene fra kundene i kombinasjon med å bruke tilgjengelige ressurser på en best mulig måte, enten det er dine ansatte, lagerbygget eller tilgjengelig budsjett.

 

Denne artikkelen vil hjelpe deg med å forstå viktigheten av et praktisk lagerdesign og diskutere noen av de viktigste prinsippene du bør vurdere mens du planlegger lageret ditt.

 

Forskjellen på design og layout

Lagerlayout og lagerdesign er begreper som ofte brukes om hverandre, men de har litt forskjellige betydninger.

 

Lagerdesign refererer til den overordnede planen eller strukturen for et lager. Dette inkluderer valget av lagringssystemer (for eksempel reoler og automasjonsløsninger), plasseringen av mottaks- og forsendelsesområder, plasseringen av kontorer, og så videre. Lagerdesign omhandler også viktige beslutninger som hvorvidt lageret skal være manuelt, semi-automatisert eller fullautomatisert.

 

Lagerlayout, derimot, fokuserer mer på den spesifikke organiseringen av lageret innenfor det overordnede designet. Dette inkluderer ting som hvor spesifikke varer er plassert innenfor lageret, hvordan gangene er arrangert, plasseringen av utstyr, og så videre. En effektiv lagerlayout sikrer at varer kan flytte gjennom lageret på en effektiv og logisk måte.

 

Selv om det er en forskjell mellom de to begrepene, er de begge avgjørende for å sikre effektiviteten og effektiviteten av lageroperasjoner.

 

Hvorfor er lagerdesign og layout viktig?

Effektiv lagring og plukking av varer er avgjørende for en vellykket lagerdrift. For å oppnå dette må man ha et best mulig layout og design på lageret. Dette innebærer å organisere plassen på en måte som gjør det enkelt å finne og hente ut varer når det er nødvendig, samtidig som man skaper en trygg og produktiv arbeidsplass for de ansatte.

En kjent og viktig faktor er å utnytte plassen på en smart måte. Dette kan inkludere alt fra prosesskartlegging og materialflytdiagram til ABC-analyser for å identifisere og plassere varer som ofte blir plukket nær inngangen slik at avstandene mellom inngående og utgående varestrøm blir redusert. En god og gjennomtenkt layout kan også bidra til å minimere tiden som brukes på påfyllingsoppdrag, og dermed redusere kostnadene knyttet til lagerdrift.

Design er også viktig for en vellykket lagerdrift. Dette omhandler utformingen av lageret som helhet, og inkluderer faktorer som valg av automasjonsløsninger og lagersoftware (WMS) til belysning, ventilasjon og et godt arbeidsmiljø. Et godt utformet design kan bidra til å skape et trygt og produktivt arbeidsmiljø for de ansatte på lageret, og redusere risikoen for arbeidsulykker.

For eksempel kan god belysning og ventilasjon bidra til å skape et mer behagelig arbeidsmiljø, og redusere risikoen for helseproblemer knyttet til inneklima. Videre kan riktig valg av materialer, som god sikring av reoler og brede nok kjøreganger, bidra til å minimere risikoen for skader på varer og utstyr.

Automatisering på sin side kan bidra til å øke effektiviteten og produktiviteten på lageret, samtidig som det frigjør arbeidskraft for andre oppgaver. Lagersoftware kan også være avgjørende for en effektiv lagerdrift, og kan bistå med å styre prosessene knyttet til god ressursstyring, ordrehåndtering og fakturering, samt for analyse og rapportering av lageraktivitet.

Et praktisk eksempel på betydningen av layout og design kan være et lager for en nettbutikk. Her vil det være viktig å organisere varer etter kategori eller type, for eksempel klær eller elektronikk. Dette kan gjøres ved å bruke nummererte hyller eller reoler (lokasjoner) og et WMS-system som gir informasjon om hvor hver vare befinner seg. Samtidig vil det være viktig å skape et trygt og produktivt arbeidsmiljø for de ansatte ved å velge ergonomisk riktige arbeidsstillinger og sørge for god belysning og ventilasjon.

Oppsummert er layout og design avgjørende faktorer for å skape en effektiv og sikker lagerdrift. Ved å optimalisere plassen og skape et trygt og praktisk arbeidsmiljø, kan man bidra til å øke produktiviteten og redusere kostnadene knyttet til lagerdrift.

Et gjennomtenkt og brukertilpasset lagerdesign skal gi enkel tilgang til lagrede varer, minimere avstanden mellom plukklokasjoner og forbedre ordehåndteringstiden.

Det er også avgjørende å vurdere alle kravene i henhold til dine forretningsbehov og budsjettrammer, både nåværende og fremtidige, under selve planleggingsfasen. Til syvende og sist krever slike endringer en godkjennelse fra ledelsen, og da vil de ofte kreve å se en fornuftig avkastning på investeringen.

Artikkelforfatter Steffen Larvoll er logistikkrådgiver hos NovaRetail. Larvoll er også styremedlem i LOGMA.

Prinsipper å vurdere for lagerdesignet

Å vurdere prinsippene under kan hjelpe deg med å utforme et effektivt layout og strømlinjeforme lagerdriften.

 

Her er noen av de viktigste faktorene å vurdere:

 

 

1. Budsjettvurderinger

Før du starter planleggingen av lageret ditt, er det viktig å vurdere alle driftskravene dine sett opp imot budsjettrammene, og deretter planlegge layouten i henhold til dette.

 

Under denne konseptfasen kan du lage noen løsninger som er mer omfattende og kostbare enn andre, men det anbefales at du vurderer den mest passende og kostnadseffektive løsningen for lageret ditt sett opp imot et fremtidig driftsbehov.

 

 

2. Tilgjengelig plass

Effektiv utnyttelse av den tilgjengelige lagerplassen kan bidra til å forbedre synligheten av lagerbeholdningen, redusere reisetiden mellom lokasjoner og øke den generelle driftseffektiviteten.

 

Når du utformer lageret ditt, er det avgjørende å tildele nok plass til lagring og plukk av varer, samtidig som du minimerer plass til kontorområder, lagring av tomme paller, ladestasjoner osv. Områder som ofte blir nedprioritert, og som kan skape flaskehalser for driften, er pakkeområdet og utgående torg.

 

Hvor god plass du har spesielt på utgående torg vil ha en direkte innvirkning på både kvaliteten på ordrene som sendes ut, men også på hvor effektivt de kan klargjøres og lastes på den ventende bilen.

 

 

3. Flyt

Å sikre en uavbrutt flyt av varer, personell og utstyr er avgjørende å vurdere i designutformingen for å sikre jevn drift av lageret ditt. En god flyt på lageret vil gjøre det enklere å finne og hente ut varer, samtidig som det vil redusere risikoen for forsinkelser og feilplukk.

 

Ved å planlegge materialflyten fra varemottak via lagring, plukk og pakk til forsendelse, på en effektiv måte kan man optimalisere arbeidsprosessen og minimere tidsbruken. Dette vil bidra til å øke produktiviteten på lageret og redusere kostnadene knyttet til lagerdrift.

 

 

4. Plukkhastighet vs. lagringskapasitet

Når du planlegger lageret, er det avgjørende å være bevisst på hvilken funksjon som er viktigst; mest mulig lagringskapasitet vs. høyest mulig plukkeffektivitet.

 

Her vil de fleste si ja takk begge deler, men det er viktig å finne riktig balansegang mellom disse to prioriteringen da dette legger føringer på utstyret som er aktuelt.

Et netthandelslager vil som oftest prioritere hastighet over lagringskapasitet, mens et fryselager vil prioritere stikk motsatt.

 

 

5. Utstyr

Bruk av forskjellige typer utstyr i lageret ditt, for eksempel automatiserte lagringsløsninger, pakkestasjoner eller baneløsninger, kan påvirke utformingen av layouten.

 

Ved å analysere driftstall knyttet til ordrelinjer plukket, bredde på varesortiment eller varens beskaffenhet kan du evaluere og velge den mest passende løsningen som dekker dine behov for håndtering av varer, og øke produktiviteten på lageret ditt.

 

 

6. Gjennomstrømning

Gjennomstrømning, eller throughput på engelsk, på et lager refererer til antall produkter som blir behandlet og flyttet gjennom ulike lagerprosesser som mottak, lagring, plukking, pakking og transport. Ved å samle inn og analysere denne dataen kan du designe en layout for å sikre effektiv flyt av varer og påse at du har det riktige utstyret for lageret ditt.

 

Et viktig prinsipp å ha i bakhodet her er å designe lageret med en sammenhengende flyt fra inngående til utgående varestrøm. Om det er en U-form, I-form eller L-form er ofte en konsekvens av byggets utforming.

 

 

7. Bemanning

Å bemanne et lager på en effektiv måte er avgjørende for å sikre en god og produktiv lagerdrift. Antallet ansatte som kreves på lageret vil variere avhengig av en rekke faktorer, som for eksempel størrelsen på lageret, mengden av varer som skal håndteres, og antall ordrer som skal plukkes og sendes ut daglig.

 

For å bestemme antall ansatte som kreves på lageret, bør man vurdere arbeidsoppgavene som skal utføres og behovet for ulike typer roller, som for eksempel truckførere eller mellomledere. Videre bør man ta hensyn til arbeidsbelastningen, tidsplanene for mottak og utlevering av varer, og kravene til kundeservice og oppfyllelse av ordre.

 

En riktig bemanning på lageret kan være avgjørende for å skape en effektiv og produktiv lagerdrift. Ved å vurdere de faktorene som definerer antallet ansatte på lageret, kan man sikre at lageret bemannes på en måte som oppfyller arbeidsmiljølovens krav og samtidig opprettholder en god kvalitet på lagerdriften.

 

8. Retningslinjer fra myndigheter

Når du planlegger lagerdesignet ditt, er det kritisk å overholde retningslinjene som er gitt av lokale myndigheter. Dette kan være seg knyttet til ergonomi, sikring av gods, skilting, beskyttelse eller andre HMS-krav.

 

Stadig flere lagre i Norge har investert i en AutoStore hvor varene blir presentert til en plukker i en arbeidsstasjon. I Norge anbefaler Arbeidstilsynet å legge til rette for dagslys ved en fast arbeidsstasjon på et lager for å bidra til å skape en god arbeidsplass for de ansatte. For å oppnå tilstrekkelig dagslys ved en fast arbeidsstasjon kan man plassere arbeidsstasjonene i nærheten av vinduer eller installere vinduer i taket.

 

Å overholde disse retningslinjene sikrer ikke bare sikkerheten til dine ansatte, utstyret eller andre verdifulle eiendeler, men hjelper deg også med å unngå eventuelle bøter, omdømmetap eller juridiske problemer for bedriften din.

 

 

Oppsummering

Å velge det mest passende designet for lageret ditt er avgjørende for å sikre den optimale utnyttelsen av tilgjengelige ressurser. Den beste måten å sikre deg mot noen ubehagelige overraskelser, er å vurdere de ulike punktene som er nevnt i denne artikkelen.

 

Dette kan hjelpe deg med å utforme layouten din på en effektiv måte, som igjen lar deg utnytte lagerplassen din bedre, øke produktiviteten og forbedre den totale ordrehåndteringstiden.

 

Vi håper denne artikkelen har gitt deg nyttig innsikt i viktigheten av et praktisk lagerdesign og de viktigste prinsippene du bør vurdere mens du utformer layouten for lageret ditt.